Reklama

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Memorandum Informacyjnym.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej 11 000 obligacji na okaziciela serii E („Oferta”) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych („Obligacje”) każda spółki White Stone Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. 2020 r. poz. 2080 z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejszeniż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka, a także z ewentualnymi suplementami do Memorandum, które mogą zostać opublikowane.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. (www.michaelstrom.pl).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, a nie mają charakteru suplementu, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

White Stone Development sp. z o.o.

Oferta publiczna obligacji White Stone Development sp. z o.o.

6,6 procent Oprocentowanie stałe

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest podmiotem świadczącym usługę oferowania obligacji dla White Stone Development sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj White Stone Development sp. z o.o.

Wieloletnie doświadczenie właściciela oraz całego zespołu Emitenta na rynku nieruchomości
Aktywność w sektorze nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych
Działalność na rynku warszawskim oraz szczecińskim
Obecność w Grupie spółki SPS Construction sp. z o.o. - generalnego wykonawcy doświadczonego w budownictwie kubaturowym
Kilkuletnia obecność na rynku obligacji korporacyjnych

Warunki oferty

Do 11 mln zł – wartość oferty obligacji serii E
1000 zł – Wartość
nominalna i emisyjna
jednej obligacji w zł
2 lata i 9 miesięcy – termin wykupu obligacji z amortyzacją począwszy od 8 kwartału życia obligacji
Zapisy na obligacje
– do 05.02.2021 r.
Wypłata odsetek
– co 3 miesiące
Minimalna kwota
zapisu to 25 obligacji

Harmonogram oferty

05.02.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów
10.02.2021
Przewidywany dzień przydziału obligacji
10.02.2021
Przewidywany
Dzień Emisji

Wpłaty

05.02.2021 Termin zapisów:
do 5 lutego 2021 r.
25 obligacji Minimalny zapis
25 obligacji
1000 pln Cena emisyjna Obligacji
1000 PLN (równa wartości nominalnej)

Klienci chcąc złożyć zapis na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych
prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Dokumenty związane z ofertą

  • 1 Memorandum Informacyjne POBIERZ
  • 2 Prezentacja POBIERZ
  • 3 One pager POBIERZ
  • 4 Formularz zapisu – Klient Indywidualny POBIERZ
  • 5 Formularz zapisu – Klient Profesjonalny POBIERZ
  • 6 Formularz zapisu – Klient instytucjonalny POBIERZ