Reklama

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI VEHIS FIN1 sp. z o.o.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej 11 000 obligacji na okaziciela serii B („Oferta”) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych („Obligacje”) każda spółki VEHIS FIN1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka, a także z ewentualnymi suplementami do Memorandum, które mogą zostać opublikowane.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. (www.michaelstrom.pl).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, a nie mają charakteru suplementu, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum. Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

VEHIS FIN1 sp. z o.o.

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki VEHIS FIN1 sp. z o.o.

4,71 procent WIBOR 3M + 4,50%

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest podmiotem świadczącym usługę oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Memorandum Informacyjnym.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 17.12.2020 r. wynosiła 0,21%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22.01.2021 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,50 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii B. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii B może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapraszamy do kontaktu

POZNAJ VEHIS FIN1 sp. z o.o.

Kompleksowa oferta nabycia samochodu: samochód wraz z finansowaniem, ubezpieczeniem i pakietem usług dodatkowych
Trzy różne i niezależne kanały sprzedaży – sieć partnerska/franczyzowa, sieć własna, sieć online/telesprzedaż
Wieloletnie doświadczenie zespołu VEHIS na rynku finansowania pojazdów
Ujemny dług netto na 30.09.2020 r. Spółka dotychczas finansowana głównie kapitałem własnym
Zaangażowanie inwestora strategicznego – funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors
W okresie styczeń-listopad 2020 r. VEHIS zawarł ok. 500 umów leasingowych o wartości ok. 54 mln zł.

Warunki oferty

Do 11 mln zł – wartość oferty obligacji serii B
1000 zł – Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł
4 lata – termin wykupu obligacji, z kwartalną amortyzacją począwszy od 5 kwartału życia Obligacji
Zapisy na obligacje
– do 25.01.2021 r.
Zabezpieczenie - po Dniu Emisji Emitent planuje ustanowić zastaw rejestrowy na zbiorze samochodów*
Minimalna kwota
zapisu to 25 obligacji

* Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Harmonogram oferty

25.01.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów
28.01.2021
Przewidywany dzień przydziału obligacji
28.01.2021
Przewidywany
Dzień Emisji

Wpłaty

25.01.2021 Termin zapisów:
do 25 stycznia 2021 r.
25 obligacji Minimalny zapis
25 Obligacja
1000 pln Cena emisyjna Obligacji
1000 PLN (równa wartości nominalnej)

*Klienci chcąc złożyć zapis na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Dokumenty związane z ofertą

  • 1 Memorandum Informacyjne POBIERZ
  • 2 Prezentacja POBIERZ
  • 3 One pager POBIERZ
  • 4 Formularz zapisu – Klient Indywidualny POBIERZ
  • 5 Formularz zapisu – Klient Profesjonalny POBIERZ
  • 6 Formularz zapisu – Klient instytucjonalny POBIERZ