Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII B SPÓŁKI UNIDEVELOPMENT S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej obligacji serii B („Oferta”, „Oferta Publiczna”) spółki Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl..

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz:
- którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
- którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami do Memorandum, które mogą zostać opublikowane, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. www.michaelstrom.pl..

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Reklama

Zainwestuj w obligacje spółki
Unidevelopment S.A.

12,15 % * (WIBOR 3M
+ 5,25%)

12,15 % *

(WIBOR 3M
+ 5,25%)

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych dla spółki Unidevelopment S.A. i przyjmuje zapisy na obligacje tej spółki w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa) z dnia 13 kwietnia 2023 r., kiedy to wynosiła 6,90%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 24.05.2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,25 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii B. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii B może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj

Poznaj Unidevelopment S.A.

  • Unidevelopment S.A. tworzy grupę kapitałową, prowadzącą działalność deweloperską od 15 lat. Posiada ugruntowaną pozycję na rynkach w Warszawie, Poznaniu i w Radomiu.
  • Wejście na rynek poznański było możliwe dzięki nawiązaniu w 2011 r. współpracy ze spółką Monday Development, której Emitent obecnie posiada 100% udziałów.
  • W bieżącym roku spółka zamierza rozpocząć realizację pierwszej inwestycji deweloperskiej na rynku trójmiejskim.
  • Spółka należy do Grupy Unibep – jednej z czołowych polskich firm budowlanych i największego polskiego eksportera usług budowlanych.
  • W historii swojej działalności Grupa Unidevelopment zrealizowała przeszło 40 deweloperskich projektów mieszkaniowych i oddała do użytkowania ponad 5 700 mieszkań o łącznej powierzchni całkowitej blisko 313 tys. m² oraz prawie 160 lokali usługowych. Obecnie realizuje 4 deweloperskie projekty mieszkaniowe, w ramach których powstaje ok. 570 lokali o łącznej powierzchni ok. 31 tys. m².
  • Grupa Unidevelopment realizuje inwestycje mieszkaniowe w ramach spółek celowych, w których posiada 100% udziałów, ale również w formule JV, dzieląc się udziałami z partnerami biznesowymi. Zrealizowała m.in. wspólne przedsięwzięcie z CPD S.A., (projekt Ursa w Warszawie). Obecnie kontynuuje realizację osiedla z JB Investment (Fama Jeżyce w Poznaniu).
  • W portfelu Spółki znajdują się m.in. wieloetapowe inwestycje mieszkaniowe, które umożliwiają dostosowanie bieżącej oferty do sytuacji na rynku i zwiększają stabilność jej rozwoju.
  • Poza regularną sprzedażą mieszkań do klientów indywidualnych Grupa Emitenta zrealizowała również projekty dla podmiotów reprezentujących sektor PRS - jeden z etapów Osiedla Czarnieckiego oraz jeden z etapów Osiedla Fama Jeżyce.

Warunki oferty

do 11,4 mln zł

Wartość oferty obligacji serii B

WIBOR 3M + 5,25%

Oprocentowanie zmienne

5 kwietnia 2026 r.

Termin wykupu obligacji

25 obligacji

Minimalny zapis

1000 zł

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji

zabezpieczenie

Po Dniu Emisji Emitent planuje ustanowić hipotekę na nieruchomości*

* Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Harmonogram oferty
1
23 maja 2023 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów
25 maja 2023 r.
Przewidywany dzień wstępnej alokacji
2
3
30 maja 2023 r.
Przewidywany Dzień Emisji

Zapisy

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub Online - formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
Tel. +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
Tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków
Tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
Tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
Tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
Tel. +48 81 565 70 49

Województwo śląskie

Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132

Zapraszamy do kontaktu

Ważna informacja:ZASTRZEŻENIE PRAWNE NA MATERIAŁY INFORMACYJNE I REKLAMOWE

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). W związku z ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”) i opublikowane na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.. Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.
Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez Spółkę wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.