OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI spółki Kredyt Inkaso S.A.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 złotych („Obligacje”) („Oferta”, „Oferty”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672, NIP: 9222544099, REGON 951078572, o kapitale zakładowym w wysokości 12 897 364,00 zł (w pełni opłaconym),, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.kredytinkaso.pl („Spółka”). Liczba Obligacji będących przedmiotem danej emisji, cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy Programu emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.kredytinkaso.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.
W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU - "CZYNNIKI RYZYKA". W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY. INWESTORZY POWINNI PRZECZYTAĆ PROSPEKT PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ W CELU PEŁNEGO ZROZUMIENIA POTENCJALNYCH RYZYK I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z DECYZJĄ O ZAINWESTOWANIU W OBLIGACJE.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:
- którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
- którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Reklama

Zainwestuj w obligacje Kredyt Inkaso S.A.

11,16 % *


(WIBOR 3M + 5,50%)

11,16 % *

(WIBOR 3M + 5,50%)

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki Kredyt Inkaso S.A. w ofercie publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 31 października 2023 r. wynosiła 5,66%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22.11.2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj Kredyt Inkaso S.A.

  • Grupa Kredyt Inkaso S.A. to jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Grupa prowadzi działalność od ponad 20 lat, a od 2007 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej Grupy jest zarządzanie portfelami wierzytelności nieregularnych, trwale niespłacanych przez dłużników (tzw. przeterminowanych). Portfele są nabywane przez podmioty z Grupy i fundusze inwestycyjne, w których Grupa posiada certyfikaty inwestycyjne. Grupa dochodzi należnych wierzytelności głównie od osób fizycznych, na drodze polubownej lub prawnej (sądowej i komorniczej).
  • Głównymi obszarami geograficznymi działalności Grupy to Polska i Rumunia. Grupa prowadzi również działalność w Bułgarii i Chorwacji, a także w Rosji gdzie od 2018 r. Grupa nie kupuje nowych portfeli wierzytelności.
  • Grupa na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga rosnący poziom wpłat od dłużników. Wartość ERC* na dzień 30.06.2023 r. wynosi 1 345 mln PLN. Wpłaty od dłużników za cały rok obrotowy 2022/23 okazały się rekordowe i wyniosły 317 mln zł (+14% r/r). Podobny trend został utrzymany w 1H 2023/2024, wartość wpłat wzrosła o 13% do 176,7 mln zł.
  • Spółka Kredyt Inkaso emituje obligacje korporacyjne od 15 lat. W swojej historii Grupa przeprowadziła 50 emisji obligacji 1,53 mld zł z czego 1,29 mld zł zostało już wykupione. Obecne saldo wartości nominalnej wyemitowanych obligacji Grupy wynosi 240,5 mln zł.

* ERC (Estimated Remaining Collections), czyli spodziewane kwoty, które zostaną odzyskane z nabytych wierzytelności

Warunki oferty

15 mln zł

Wartość oferty

WIBOR 3M + 5,50%

Oprocentowanie zmienne

4 lata

Zapadalność obligacji

do 20 listopada 2023 r.

Zapisy na obligacje

1 obligacja

Minimalny zapis

990-992 zł*

Cena emisyjna jednej obligacji
*Zmienna cena emisyjna. Szczegóły w OWE.

Harmonogram oferty
1
20 listopada 2023 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów
23 listopada 2023 r.
Przewidywany dzień warunkowego
przydziału obligacji
2
3
28 listopada 2023 r.
Przewidywany Dzień Emisji
4
Listopad 2023 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji
do obrotu na Rynku Regulowanym

Zapisy

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub Online - formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
Tel. +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
Tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków
Tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
Tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
Tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
Tel. +48 81 565 70 49

Katowice

Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132

Zapraszamy do kontaktu

Ważna informacja:Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.kredytinkaso.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Kredyt Inkaso S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.