Reklama

Oferta publiczna obligacj i2 Development S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej 10 000 obligacji na okaziciela serii K („Oferta”) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych („Obligacje”) każda spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum,
które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. (www.michaelstrom.pl). Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, a nie mają charakteru suplementu, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

i2 Development
Michael/Strom Dom Maklerski

Publiczna emisja obligacji

6%

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki i2 Development S.A

zaloguj się do konta *oprocentowanie stałe
Michael/Strom Dom Maklerski

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest podmiotem świadczącym usługę oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Memorandum Informacyjnym.

POZNAJ

i2 Development
Akcje Spółki od maja 2016 r. notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie
Spodziewane wysokie przepływy pieniężne z niedawno ukończonych i prowadzonych obecnie projektów mieszkaniowych
Kilkuletnia obecność na rynku obligacji korporacyjnych – 100 mln zł wykupionych obligacji
Systematyczny spadek poziomu zadłużenia netto dzięki wysokim operacyjnym przepływom pieniężnym w ostatnich kwartałach
Bank ziemi pozwalający na wybudowanie ponad 1300 lokali

Warunki oferty

Oprocentowanie stałe 6,0%
Wartość oferty obligacji serii K - Do 10 mln zł
Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł - 1000 zł
Termin wykupu obligacji - 3 lata
Zapisy na obligacje – do 11.08.2020
Wypłata odsetek – co 3 miesiące
Minimalna kwota zapisu to 25 obligacji

Zabezpieczenie: Po Dniu Emisji Emitent planuje ustanowić zabezpieczenia na lokalach usługowych w inwestycji Bulwar Staromiejski. Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji Emitenta serii F oraz serii G.

Harmonogram oferty

11.08.2020 Zakończenie przyjmowania zapisów
13.08.2020 Przewidywany dzień
przydziału obligacji
13.08.2020 Przewidywany
Dzień Emisji

Jak złożyć zapis?

Online

Zaloguj się na swoje konto maklerskie w systemie M/S ONLINE

ZALOGUJ SIĘ

Załóż rachunek maklerski w Michael / Ström Dom Maklerski bez wychodzenia z domu

ZAŁÓŻ RACHUNEK

telefonicznie

dzwoniąc na numer +48 22 128 59 00

wypełniając
formularz kontaktu

Wpłaty

11.08.2020 Termin zapisów:
do 11 sierpnia 2020 r.
25 Minimalny zapis:
25 Obligacji
1000 pln Cena emisyjna Obligacji
– 1000 PLN (równa wartości nominalnej)

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Dom Maklerski.

Dokumenty związane z ofertą

  • 1 Memorandum Informacyjne POBIERZ
  • 2 Prezentacja POBIERZ
  • 3 One pager POBIERZ
  • 4 Operat szacunkowy POBIERZ
  • 5 Formularz zapisu – Klient Indywidualny POBIERZ
  • 6 Formularz zapisu – Klient Profesjonalny POBIERZ
  • 7 Formularz zapisu – Klient instytucjonalny POBIERZ
  • 8 Komplet ankiet Osoba Fizyczna POBIERZ
  • 9 Komplet ankiet Osoba Prawna POBIERZ
  • 10 Oświadczenie Klient Detaliczny POBIERZ