Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI spółki Cavatina Holding S.A.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.00 złotych („Obligacje”) („Oferta”, „Oferty”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków , wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000690167 („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy Programu emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 r. na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.cavatina.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU - „CZYNNIKI RYZYKA”. W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI NIE JEST KIEROWANA DO OBYWATELI ROSYJSKICH ALBO BIAŁORUSKICH LUB OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W ROSJI ALBO NA BIAŁORUSI LUB DO JAKICHKOLWIEK OSÓB PRAWNYCH LUB INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ W ROSJI ALBO NA BIAŁORUSI.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Reklama

Zainwestuj w obligacje
deweloperskiej spółki
Cavatina Holding S.A

13,28 % * (WIBOR 6M
+ 6%)

13,28 % *

(WIBOR 6M
+ 6%)

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 24.06.2022 r. wynosiła 7,28%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2022C w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 14.07.2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 6,00 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2022C. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2022C może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapraszamy do kontaktu

cavatina

Poznaj Cavatina Holding S.A.

  • Jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych
  • Blisko 250 tys. m2 GLA* ukończonych projektów
  • 900 mln PLN sprzedanych
  • budynków (83,8 tys. m2 GLA)
  • Portfel inwestycyjny obejmujący ponad 400 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu
  • Obecność w największychmiastach w Polsce
  • Akcje Spółki notowane na rynku głównym GPW w Warszawie

* GLA – gross leaseable area (powierzchnia najmu brutto)

Warunki oferty

200 mln pln

Wartość Programu Emisji:
200.000.000,00 PLN

20 mln pln

Wartość oferty obligacji serii P2022C:
20.000.000,00 PLN

co 6 miesięcy

Wypłata odsetek

Warunki
oferty

30.12.2025 r.

Data wykupu obligacji

oprocentowanie

Oprocentowanie:
zmienne WIBOR 6M + 6%

11.07.2022 r.

Termin zapisów:
do 11 lipca 2022 r.

1000 pln

Wartość nominalna i emisyjna
jednej obligacji w zł:
1000,00 PLN

1 obligacja

Minimalny zapis 1 obligacja

Zabezpieczenie:

Poręczenie Cavatina sp. z o.o.

Cel:

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

WPŁATY:

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Harmonogram oferty

1
11 lipca 2022 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów
15 lipca 2022 r.
Przewidywany dzień warunkowego
przydziału obligacji
2
3
20 lipca 2022 r.
Przewidywany Dzień Emisji
4
lipiec 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia
notowań na Catalyst

Zapisy

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub Online - formie elektronicznej za systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa,
Tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
Tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
Tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
Tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
Tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
Tel.: +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
Tel.: +48 81 565 70 49

Zapraszamy do kontaktu

Ważna informacja:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Cavatina Holding S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „czynniki ryzyka”. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Oferta nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.