REKLAMA

Zainwestuj
w obligacje
właściciela jednej
z największych sieci
hotelowych
w Polsce

Grupa Arche powstała w 1991 roku, a swoją działalność koncentruje na branży hotelowej i mieszkaniowej

12,01%*

(WIBOR 3M + 4,70%)

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 04.10.2022 r. wynosiła 7,31%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii J w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 26.10.2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,70 p.p. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapis na obligacje

do 26.10.2022

Warunki oferty
obligacji

 • Do 12 mln zł - wartość oferty obligacji serii J

 • 1 000 zł - Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł

 • 3 lata - termin wykupu obligacji

 • Zabezpieczenie - po Dniu Emisji Emitent planuje ustanowić hipotekę na nieruchomościach lokalowych położonych w Gdańsku*

 • Wypłata odsetek - co 3 miesiące

 • Minimalny zapis - 25 obligacji

* Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Informacje o spółce

 • Głównym przedmiotem działalności: budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i hotelowych oraz działalność hotelarska.

 • Spółka z 30-letnim doświadczeniem, założona w 1991 r.

 • Zrealizowała ponad 7 000 mieszkań i domów, jako inwestor i generalny wykonawca

 • Projekty realizowane przez Arche obejmują kilka części rynku nieruchomości: mieszkania, apartamenty oraz pokoje hotelowe

 • Do sieci Arche należy 17 hoteli (ok. 3 600 pokoi), z których 4 są w całości własnością Grupy, a w pozostałych Emitent, pełni rolę zarządzającego (apartamenty sprzedane inwestorom) oraz właściciela części obiektu, w tym pomieszczeń pełniących funkcje dodatkowe (administracyjne, konferencyjne, gastronomiczne).

 • Arche jest spółką rodzinną. Głównym akcjonariuszem, a jednocześnie Prezesem Spółki, jest Pan Władysław Grochowski.

Harmonogram oferty

 • 26 października 2022 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 3 listopada 2022 r. - Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 3 listopada 2022 r. - Przewidywany Dzień Emisji

Zakończenie przyjmowania zapisów 26 października 2022 r.

Chcesz, aby doradca skontaktował się z Tobą?

Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

LUB

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII J ARCHE S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej obligacji serii J Arche S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz: jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami do Memorandum, które mogą zostać opublikowane, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. (www.michaelstrom.pl).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.